IOAZ

Gemeentelijke taken

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is bedoeld voor oudere zelfstandigen tussen de 55 en 65 jaar die hun bedrijf of beroep na hun 55ste hebben beëindigd omdat de inkomsten daaruit onvoldoende waren. Het doel van de IOAZ is voorkomen dat deze ex-zelfstandigen in de bijstand komen, vanwege de vermogenstoets in de WWB. De IOAZ kent een veel ruimere vermogenstoets.

Re-integratie

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de IOAZ. Gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid, ruimte en middelen voor het voeren van een actief re-integratiebeleid van IOAZ-gerechtigden. De gemeente kan de re-integratie uitbesteden.

Meer informatie in het dossier Re-integratie.

Inkomensvoorziening

De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van de uitkering en beslist of de aanvrager in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering. De zelfstandige moet de uitkering aanvragen vóórdat het bedrijf beëindigd wordt. Uiterlijk anderhalf jaar na het tijdstip van aanvraag dienen de ondernemersactiviteiten te worden gestaakt. 

Voorwaarden IOAZ-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet de aanvrager voldoen aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is tussen 55 en 65 jaar.
  • De aanvrager heeft direct voorafgaande aan de aanvraag ten minste 3 jaar als zelfstandige gewerkt en is daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst of zelfstandige geweest.
  • De aanvrager heeft minstens 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf gewerkt. (Dit is gemiddeld ongeveer 24 uur per week.) Als de partner ook meewerkte in het bedrijf gaat het om minimaal 875 uur per jaar en de partner minimaal 525 uur.
  • De inkomsten uit eigen bedrijf en inkomsten uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de gewezen zelfstandige waren de laatste 3 boekjaren gemiddeld minder dan € 19.762,- bruto per jaar. Voor de toekomst mag geen hoger inkomen dan € 20.806,- worden verwacht. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van de partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Tot 2006 gold de IOAZ ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen. Na afschaffing van de WAZ (per 1 augustus 2004) is gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geen grond meer om voor een IOAZ-uitkering in aanmerking te komen. Bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt de WAZ, WGA, WAO of Wajong uitkering sindsdien door het UWV aangevuld met een toeslag op grond van de Toeslagenwet. 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met een partner die geboren is na 31 december 1971 én die geen kind hebben dat jonger is dan 12 jaar (de zogenoemde 1990-maatregel) hebben géén recht op een toeslag. Zij kunnen een beroep doen op een WWB-uitkering. Als zij echter op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontvingen, dan blijft het recht op een IOAZ-uitkering bestaan.

Inkomens- en vermogenstoets

De IOAZ-uitkering vult het eigen inkomen aan tot bijstandsniveau. Bij het vaststellen van de uitkering geldt een minder strenge inkomens- en vermogenstoets dan bij de WWB. Er wordt alleen rekening gehouden met de inkomsten uit werk of een andere uitkering van de aanvrager en zijn of haar partner. Alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee.

Het vermogen blijft tot € 120.408 (bedrag voor 2010) buiten beschouwing. Meer vermogen telt wel mee voor de uitkering. De gemeente rekent 4% van het vermogen boven de   € 120.408 als inkomen. Dit houdt de gemeente in op de IOAZ-uitkering. Voor aanvullende pensioenvoorziening kan een bedrag tot maximaal € 114.478 buiten beschouwing worden gelaten. Dit vermogen hoeft niet per se op een (spaar)rekening te staan, maar het mag ook in het bedrijf zitten.

De IOAZ-grondslagen worden in juli en januari gepubliceerd in de normenbrief.

Termijnvoorschriften
Er zijn geen wettelijke termijnvoorschriften voor de afhandeling van uitkeringsaanvragen. Hierbij gelden de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Cliëntenparticipatie

De gemeente draagt zorg voor de realisatie en vormgeving van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de IOAZ.

Naar boven

Stuur door